Statut Michalickiego Gimnazjum

 

S T A T U T


Michalickiego Gimnazjum w Miejscu Piastowym

 

 

 

1. INFORMACJE OGÓLNE

§ 1


1.    Szkoła nosi nazwę: Michalickie Gimnazjum w Miejscu Piastowym.
2.    Osobą prowadzącą szkołę jest Zgromadzenie Świętego Michała Archanioła z siedzibą Zarządu Generalnego w Markach: Aleja Marszałka Józefa Piłsudskiego 248/252, 05-270 Marki, reprezentowanym przez każdorazowego dyrektora szkoły, mianowanego przez Przełożonego Generalnego Zgromadzenia Świętego Michała Archanioła.
3.    Szkoła ma siedzibę w Miejscu Piastowym przy ulicy ks. Bronisława Markiewicza 25b, w obiekcie stanowiącym własność osoby prowadzącej.
4.    Michalickie Gimnazjum, określane w dalszych postanowieniach statutu, jako gimnazjum lub szkoła, jest szkołą niepubliczną o uprawnieniach szkoły publicznej.
5.    Nazwa Gimnazjum jest używana w pełnym brzmieniu.

§2


1.    Gimnazjum jest szkołą katolicką, posiadającą własny program wychowawczy i spójny z nim program profilaktyki.
2.    Szkoła realizuje program wychowawczy oparty na systemie wychowania bł. Bronisława Markiewicza, w którym wszyscy pracownicy szkoły uczestniczą w procesie wychowawczym.
3.    Cykl kształcenia trwa trzy lata i jest realizowany w oparciu o obowiązujące przepisy
dotyczące edukacji w szkołach niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych.
4.    Szkoła dostępna jest dla uczniów, którzy pragną w niej realizować swą edukację i akceptują jej statut. Zasada ta odnosi się w szczególności do młodzieży, która ze względów społecznych ma ograniczone możliwości kształcenia się.
5.    Nauczanie i wychowanie realizowane w Gimnazjum ma na celu pełny rozwój osoby, który prowadzi do wewnętrznej integracji i przygotowuje do podejmowania odpowiedzialnych wyborów dotyczących dalszej edukacji oraz wyborów życiowych w oparciu o rozpoznanie godności własnej osoby i zadań wobec innych.
6.    Gimnazjum jest szkołą dla młodzieży. Jego oferta edukacyjna może być poszerzana
i modyfikowana.

§ 3


1.    Nadzór pedagogiczny nad szkołą, zgodnie z ustawą o systemie oświaty i aktami wykonawczymi wydanymi na jej podstawie, sprawuje Podkarpacki Kurator Oświaty w Rzeszowie.
2.    Nad całokształtem działalności szkoły opiekę i nadzór sprawuje Zgromadzenie Świętego Michała Archanioła.
3.    Postanowienia statutu dotyczą wszystkich pracowników i uczniów szkoły.

 


2. ZADANIA SZKOŁY

§ 4


1.    Szkoła realizuje zadania gimnazjum określone odpowiednio w ustawie o systemie oświaty oraz w przepisach wydanych na jej podstawie, zgodnie ze swym charakterem zapisanym w § 2 ust. 1 i 4 niniejszego statutu.
2.    Realizując ustawowe cele i zadania szkoła:
    1)    kształtuje środowisko wychowawcze wspomagające pełny i integralny rozwój osoby oraz udziela uczniom wsparcia opiekuńczo – wychowawczego,
    2)    umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności przewidzianych dla gimnazjum, niezbędnych do zdania egzaminu gimnazjalnego,
    3)    przygotowuje uczniów do dokonania świadomego wyboru kierunku dalszej edu¬kacji i podjęcia kształcenia w szkole ponadgimnazjalnej.
3.    Szczegółowe cele i zadania wychowawcze zawarte są w programie wychowawczym szkoły i spójnym z nim programie profilaktyki.

§ 5


1.    Środowisko wychowawcze szkoły tworzą nauczyciele oraz inni pracownicy, młodzież i rodzice (rozumie się przez to także prawnych opiekunów).
2.    Szkoła rozwija współpracę rodziców i nauczycieli, ukierunkowaną na osiąganie spójności oddziaływań wychowawczych.
3.    W realizacji swoich zadań szkoła współpracuje z władzami samorządowymi, oświatowymi i środowiskiem lokalnym.
4.    Nauka religii i katecheza jest obowiązkowa dla wszystkich uczniów.

§ 6


1. Realizując zadania systemu oświaty i wychowania w zakresie gimnazjum – szkoła w szczególności:
    1)    wspomaga ucznia w jego wszechstronnym rozwoju i tworzy pozytywnie oddziałujące środowisko wychowawcze,
    2)    wychowuje młodzież w poszanowaniu tradycji, historii i kultury narodowej, ucząc jedno¬cześnie otwartości i szacunku dla innych kultur i narodów,
    3)    umożliwia uczniom potrzebującym pomocy – bardziej indywidualne wsparcie według potrzeb ucznia i możliwości szkoły; uczniom uzdolnionym umożliwia indywidualny program nauczania, zgodnie z odrębnymi przepisami,
    4)    zapewnia młodzieży opiekę w czasie zajęć szkolnych i pozalekcyjnych, a we współpracy z rodzicami może dodatkowo wspierać działania wychowawcze rodziny w formach dostosowanych do potrzeb,
    5)    wspiera młodzież w zakresie formacji religijno-moralnej i organizuje formy pomocy w tym zakresie,
    6)    szczególną opieką otacza i pomaga uczniom, którym z przyczyn rozwojowych, rodzinnych lub losowych potrzebna jest pomoc i wsparcie,
    7)    uwzględniając potrzeby rozwojowe uczniów organizuje zajęcia dodatkowe,
    8)    w ramach systemu doradztwa oraz zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia, współpracuje z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, poradniami specjalistycznymi oraz innymi instytucjami świadczącymi poradnictwo i specjalistyczną pomoc uczniom i rodzicom (prawnym opiekunom).
2. Opiekę nad uczniami przebywającymi w szkole i poza szkołą podczas zorganizowanych zajęć sprawują nauczyciele, zgodnie z planem zajęć szkolnych.
3. Dyrektor szkoły powierza każdy oddział szczególnej opiece nauczyciela – wychowawcy.

§ 7


Szkoła spełnia warunki ustawowe przewidziane dla szkół publicznych, to jest:
    1)    realizuje programy nauczania uwzględniające podstawę programową kształcenia ogólnego,
    2)    realizuje ramowy plan nauczania,
    3)    stosuje zasady klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów ustalone przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania,
    4)    prowadzi dokumentację przebiegu nauczania przewidzianą dla szkół publicznych,
    5)    przeprowadza rekrutację uczniów w oparciu o zasadę powszechnej dostępności,
    6)    zatrudnia nauczycieli posiadających kwalifikacje określone w odrębnych przepisach.3. ORGANY SZKOŁY


§ 8


Organami szkoły są:
    1)    dyrektor,
    2)    rada pedagogiczna,
    3)    samorząd uczniowski,
    4)    rada rodziców.

Dyrektor

§ 9


Dyrektora szkoły powołuje i odwołuje osoba prowadząca, przy zachowaniu odpowiednio odrębnych przepisów.

§ 10


1. Dyrektor szkoły kieruje całą działalnością szkoły, reprezentuje ją na zewnątrz, jest odpowiedzialny za prawidłową realizację zadań statutowych oraz za rozwój  i podnoszenie jakości pracy szkoły, a w szczególności:
    1)    odpowiada za realizację art. 7 ust. 3 ustawy o systemie oświaty,
    2)    sprawuje opiekę nad uczniami i stwarza im warunki integralnego  i harmonijnego rozwoju,
    3)    sprawuje nadzór pedagogiczny,
    4)    odpowiada za realizację programu dydaktyczno-wychowawczego szkoły,
    5)    przyjmuje i skreśla uczniów z listy uczniów, zgodnie z zasadami zapisanymi w statucie,
    6)    dobiera i zatrudnia oraz zwalnia pracowników szkoły, uwzględniając charakter i zadania statutowe szkoły,
    7)    organizuje i wspiera doskonalenie nauczycieli, uwzględniając zadania statutowe szkoły,
    8)    współpracuje z samorządem uczniowskim i radą rodziców,
    9)    ma prawo uczestniczyć we wszystkich zebraniach zwoływanych przez nauczycieli, samorząd uczniowski i radę rodziców,
    10)    dysponuje budżetem szkoły pod nadzorem i kontrolą osoby prowadzącej,
    11)    odpowiada za dokumentację szkoły,
    12)    realizuje inne zadania związane z działalnością i funkcjonowaniem szkoły.
2.    Dyrektor informuje na bieżąco osobę prowadzącą o stanie szkoły, jej osiągnięciach, trudnoś¬ciach i potrzebach.

Rada pedagogiczna

§ 11


1.    Rada pedagogiczna jest kolegialnym organem szkoły. W jej skład wchodzą wszyscy pracownicy pedagogiczni szkoły.
2.    Radzie pedagogicznej przewodniczy i jej pracami kieruje dyrektor szkoły.
3.    Zebrania rady pedagogicznej odbywają się zgodnie z przepisami ustawy o systemie oświaty.
4.    Do kompetencji stanowiących rady pedagogicznej należy:
    1)    zatwierdzanie planów pracy szkoły przedkładanych przez dyrektora,
    2)    uchwalanie wyników klasyfikacji i promocji uczniów,
    3)    podejmowanie uchwał w sprawie innowacji pedagogicznych, przedkładanych z pozytywną opinią osoby prowadzącej,
    4)    ustalanie wewnątrzszkolnego doskonalenia nauczycieli,
    5)    podejmowanie uchwał – na wniosek dyrektora szkoły – w sprawach skreślenia z listy uczniów.
5. Rada pedagogiczna opiniuje w szczególności:
    1)    organizację pracy szkoły, w tym zwłaszcza tygodniowy rozkład zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych,
    2)    propozycje dyrektora szkoły w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz zajęć dodatkowo płatnych,
    3)    opracowywanie okresowych i rocznych ocen dotyczących stanu nauczania, wychowania i opieki oraz organizacyjnych i materialnych warunków pracy szkoły.
6.    Rada pedagogiczna, po zasięgnięciu opinii rady rodziców i samorządu uczniowskiego, uchwala program wychowawczy i program profilaktyki dostosowany do potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb środowiska.
7.    Rada pedagogiczna działa według opracowanego przez siebie i zatwierdzonego przez dyrektora szkoły regulaminu.

Samorząd uczniowski

§ 12


1.    W szkole działa samorząd uczniowski, który tworzą wszyscy uczniowie szkoły.
2.    Zasady wybierania i działania samorządu określa regulamin samorządu uchwalony przez ogół uczniów i zatwierdzony przez dyrektora szkoły.
3.    Organa samorządu są jedynymi reprezentantami uczniów.
4.    Samorząd jest inicjatorem i organizatorem wspólnych działań uczniów. Plan działań samorządu musi być wcześniej przedstawiony dyrektorowi w celu uzyskania akceptacji.
5.    Samorząd uczniowski może przedstawiać dyrektorowi szkoły propozycje i opinie we wszyst¬kich sprawach szkoły, a szczególnie dotyczące:
    1)    programu dydaktyczno-wychowawczego,
    2)    organizacji pracy szkoły,
    3)    realizacji podstawowych praw i obowiązków uczniów.

§ 13


Samorząd uczniowski troszczy się w szczególności o to, aby:
    1)    uczniowie znali program nauczania i wychowania oraz stawiane im wymagania,
    2)    uczniowie mieli zapewnioną jawną i sprawiedliwą ocenę postępów w nauce i zachowaniu,
    3)    organizacja życia szkolnego zapewniała im zachowanie właściwych proporcji między wy¬siłkiem szkolnym a możliwością rozwijania zainteresowań i uzdolnień,
    4)    uczniowie mieli możliwość organizowania działalności kulturalnej, artystycznej, oświatowej, formacyjnej i innej.

Rada rodziców

§ 14


1.    W szkole działa rada rodziców. Rada rodziców jest organem opiniodawczym.
2.    Sposób wyłaniania rady rodziców oraz zasady jej działania określa regulamin przez nią opracowany i zatwierdzony przez dyrektora szkoły
3.    Rada rodziców wspiera współdziałanie rodziców ze szkołą oraz działalność statutową szkoły.
4.    Rada rodziców współdziała z dyrektorem szkoły i jego zastępcą.
5.    Rada rodziców może gromadzić środki finansowe w celu wspierania działalności statutowej szkoły, a także w celu organizowania pomocy uczniom jej potrzebującym.

§ 15


1.    Rodzice (prawni opiekunowie) mają prawo:
    1)    do zapoznania się ze statutem i regulaminami szkoły,
    2)    do zapoznania się z programem edukacyjnym, a szczególnie wychowawczym i profilaktyki, stawianymi wymaganiami i kryteriami oceniania oraz z przepisami dotyczącymi klasyfiko¬wania i promowania oraz przeprowadzania egzaminów,
    3)    do uzyskiwania informacji na temat zachowania i postępów w nauce swoich dzieci oraz przyczyn trudności szkolnych.
2.    Rodzice (prawni opiekunowie) mają obowiązek współpracować ze szkołą w sprawach kształcenia i wychowania swoich dzieci oraz brać udział w organizowanych dla nich spotkaniach.

Stowarzyszenia i organizacje

§ 16


1.    W szkole mogą działać stowarzyszenia i organizacje młodzieżowe o charakterze spójnym z charakterem szkoły, określonym w jej statucie i programie wychowawczym.
2.    Zgodę na podjęcie działalności stowarzyszenia lub organizacji na terenie szkoły wydaje oraz określa warunki tej działalności dyrektor.4. ORGANIZACJA PRACY SZKOŁY

§ 17


1.    Podstawową formą pracy szkoły są zajęcia edukacyjne prowadzone w systemie klasowo-lekcyjnym i w grupach zadaniowych.
2.    Podstawową jednostką organizacyjną Gimnazjum jest oddział.
3.    Liczba uczniów w oddziale nie powinna przekraczać 24 osób.
4.    Zajęcia edukacyjne stanowiące realizację podstawy programowej ustalonej dla gimnazjum są organizowane w oddziałach.
5.    Nauczanie języków obcych może być organizowane w grupach oddziałowych lub międzyklasowych z uwzględnieniem poziomu umiejętności językowych uczniów.
6.    Zajęcia wychowania fizycznego mogą być organizowane w zespołach międzyklasowych.
7.    Godzina lekcyjna trwa 45 minut. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się prowadzenie zajęć edukacyjnych w innym wymiarze, nie dłuższym jednak niż 60 minut, zachowując ogólny tygodniowy czas zajęć ustalony w tygodniowym rozkładzie zajęć.
8.    Zajęcia edukacyjne mogą też być organizowane według innych zasad, w szczególności mogą odbywać się poza szkołą.
9.    Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacyjny Gimnazjum opracowany przez dyrektora szkoły, z uwzględnieniem szkolnego planu nauczania. Arkusz organizacyjny Gimnazjum zatwierdza osoba prowadząca w terminach określonych w odrębnych przepisach.
10.    W arkuszu organizacyjnym Gimnazjum zamieszcza się w szczególności: liczbę pracowników szkoły, w tym pracowników zajmujących stanowiska kierownicze oraz liczbę godzin zajęć prowadzonych przez poszczególnych nauczycieli.
11.    Na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacyjnego Gimnazjum dyrektor, z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy, ustala tygodniowy rozkład zajęć określający organizację stałych, obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć edukacyjnych dla poszczególnych klas.

§ 18


1.    Szkoła stosuje terminy rozpoczęcia i zakończenia zajęć edukacyjnych, przerw świątecznych oraz ferii zimowych i letnich określone przepisami w sprawie organizacji roku szkolnego.
2.    Dyrektor, zachowując obowiązujące przepisy, może zmienić rozkład zajęć:
    1)    z okazji rozpoczęcia i zakończenia roku szkolnego,
    2)    z okazji Dnia Edukacji Narodowej,
    3)    z okazji rekolekcji szkolnych,
    4)    w dniu święta patronalnego szkoły,
    5)    w dniu odrabiania zajęć lekcyjnych z innego dnia.

§ 19


Dla realizacji zadań statutowych szkoła zapewnia:
    1)    pomieszczenia do nauki z niezbędnym wyposażeniem,
    2)    pracownie komputerowe,
    3)    bibliotekę
    4)    salę do ćwiczeń sportowych i rekreacyjnych,
    5)    siłownię,
    6)    strzelnicę,
    7)    boiska,
    8)    szatnię,
    9)    pomieszczenia administracyjne oraz inne, niezbędne dla realizacji swych celów.

§ 20


1.    Biblioteka szkolna służy realizacji potrzeb czytelniczych i zainteresowań uczniów, realizacji zadań edukacyjnych szkoły, doskonaleniu warsztatu pracy nauczycieli oraz wypełnianiu innych zadań szkoły.
2.    Bibliotekę szkolną prowadzi nauczyciel, któremu powierzone zostało to zadanie.
    Nauczyciel – bibliotekarz w szczególności:
    1)    opracowuje organizację biblioteki szkolnej,
    2)    gromadzi i opracowuje zbiory,
    3)    udostępnia książki i inne źródła informacji,
    4)    prowadzi zajęcia dydaktyczno-wychowawcze z zakresu edukacji czytelniczej, mające na celu rozbudzanie i rozwijanie indywidualnych zainteresowań uczniów oraz wyrobienie i pogłębienie nawyku czytania i uczenia się,
    5)    organizuje różnorodne działania rozwijające wrażliwość kulturową i społeczną,
    6)    pełni dyżur podczas zajęć lekcyjnych i po ich zakończeniu w celu umożliwienia dostępu do zbiorów biblioteki uczniom, rodzicom (prawnym opiekunom) i nauczycielom,
    7)    współpracuje z innymi bibliotekami.
3.    Szczegółowe zasady funkcjonowania biblioteki szkolnej określa dyrektor szkoły.

§ 21


Dyrektor szkoły może przyjmować słuchaczy zakładów kształcenia nauczycieli oraz studentów szkół wyższych kształcących nauczycieli na praktyki pedagogiczne.

Nauczyciele oraz inni pracownicy szkoły

§ 22


1.    Nauczyciel szkoły w szczególności:
    1)    realizuje podstawowe jej zadania: dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze, zgodnie z charakterem szkoły określonym w statucie,
    2)    wspiera każdego ucznia w jego rozwoju oraz dąży do pełni własnego rozwoju (KN, art. 6).
2.    Podstawową zasadą pracy nauczyciela jest kierowanie się dobrem uczniów, dawanie im dobrego przykładu w szkole i poza nią.

§ 23


Realizując zadania statutowe szkoły nauczyciel ponosi w szczególności odpowiedzialność za:
    1) prawidłowy przebieg zajęć dydaktyczno-wychowawczych i stosowanie właściwych metod pracy,
    2)    tworzenie dobrej i przyjaznej atmosfery pracy,
    3)    odpowiedzialne włączenie się w proces edukacyjny szkoły, zgodnie z jej charakterem,
    4)    jakość i wyniki pracy dydaktycznej i wychowawczej,
    5)    uwzględnianie w procesie edukacyjnym indywidualnych możliwości uczniów,
    6)    życie, zdrowie i bezpieczeństwo uczniów podczas zajęć prowadzonych w szkole i poza nią,
    7)    dobrą i życzliwą współpracę z rodzicami,
    8)    sprawiedliwe ocenianie pracy i zachowania uczniów,
    9)    mienie szkoły,
    10)    osobiste doskonalenie zawodowe i formację

§ 24


1.    Obowiązkiem nauczycieli jest dążenie do pełni własnego rozwoju osobowego oraz ciągłe poszerzanie wiedzy zawodowej i doskonalenie swoich umiejętności wychowawczych i dy¬daktycznych.
2.    Realizując obowiązek, o którym mowa w ust. l, nauczyciel uzgadnia swój rozwój zawodowy z zadaniami statutowymi szkoły.
3.    Praca nauczyciela jest traktowana jako proces twórczy. Nauczyciel może:
    1)    proponować program do szkolnego zestawu programów nauczania oraz podręcznik do nauczanego przedmiotu,
    2)    tworzyć program własny,
    3)    zgłaszać projekty innowacji pedagogicznych i przedstawiać je do akceptacji dyrektora.

§ 25


1.    Dyrektor szkoły powierza opiekę nad uczniami w poszczególnych oddziałach nauczycielom-wychowawcom.
2.    Zadaniem nauczyciela-wychowawcy jest:
    1)    tworzenie atmosfery wychowawczego zaufania wśród wychowanków,
    2)    otaczanie indywidualną opieką i wspieranie w trudnościach każdego wychowanka,
    3)    ukazywanie odpowiedzialnej postawy życiowej, wynikające z faktu bycia członkiem wspólnoty szkolnej, rodziny, narodu, Kościoła,
    4)    organizowanie życia wspólnotowego powierzonego oddziału,
    5)    współdziałanie z nauczycielami uczącymi w oddziale, uzgadnianie z nimi i koordynowanie działań dydaktyczno-wychowawczych,
    6)    utrzymywanie kontaktu z rodzicami (prawnymi opiekunami) wychowanków, systematyczne informowanie ich o postępach uczniów, włączanie ich w życie szkoły oraz realizację programu wychowawczego i programu profilaktyki.
3.    Wychowawca ustala treści i formy zajęć tematycznych na godzinach przeznaczonych do dyspozycji wychowawcy – spójne z programem wychowawczym i programem profilaktyki szkoły.
4.    W trudnych sytuacjach opiekuńczo-wychowawczych nauczyciel-wychowawca może korzystać z profesjonalnej pomocy specjalistów, zachowując odrębne przepisy prawa i statutu.

§ 26


Praca nauczyciela podlega ocenie, zgodnie z odrębnymi przepisami prawa.

§ 27


1.    Nauczyciele prowadzący zajęcia w danym oddziale tworzą zespół, którego zadaniem w szczególności jest ustalenie zestawu programów nauczania z zakresu kształcenia ogólnego dla danego oddziału.
2.    Dyrektor Gimnazjum może tworzyć zespoły wychowawcze, zespoły przedmiotowe lub inne zespoły problemowo-zadaniowe. Pracą zespołu kieruje przewodniczący powoływany przez dyrektora szkoły.

§ 28


Pracownicy administracyjni i pracownicy obsługi, razem z nauczycielami i uczniami, tworzą wspólnotę szkoły. Mają oni obowiązek wypełniać swe zadania w sposób ukazujący uczniom prawidłowe i przyjazne funkcjonowanie szkoły.

§ 29


1.    Nauczycieli oraz innych pracowników szkoły zatrudnia dyrektor – zgodnie z regulaminem pracy i wynagradzania obowiązującym w szkole oraz przepisami prawa pracy.
2.    Do pracowników pedagogicznych zatrudnionych w szkole mają zastosowanie przepisy ustawy Karta Nauczyciela w zakresie ustalonym w tej ustawie dla placówek niepublicznych.

Uczniowie

Zasady przyjmowania uczniów

§ 30

1.    O przyjęcie do klasy pierwszej Gimnazjum mogą ubiegać się absolwenci szkół pod-stawowych.
2.    Podstawą przyjęcia ucznia do szkoły jest wynik procedury kwalifikacyjnej.
3.    W celu przeprowadzenia rekrutacji do klasy pierwszej Gimnazjum, dyrektor szkoły powołuje szkolną komisję rekrutacyjno-kwalifikacyjną, wyznacza jej przewodniczącego i określa zadania członków komisji.
4.    Do zadań szkolnej komisji rekrutacyjno-kwalifikacyjnej należy w szczególności:
    1)    podanie do wiadomości kandydatów informacji o warunkach rekrutacji,
    2)    przeprowadzenie egzaminu wstępnego lub rozmowy kwalifikacyjnej,
    3)    ustalenie na podstawie wyników postępowania kwalifikacyjnego i ogłoszenie listy kandydatów przyjętych do szkoły,
    4)    sporządzenie protokołu postępowania kwalifikacyjnego.
5.    Dyrektor szkoły, zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami, ustala i podaje do publicznej wiadomości sposób przeprowadzenia procedury kwalifikacyjnej obowiązującej w danym roku szkolnym oraz szczegółowy jej harmonogram.
6.    Ustalając sposób przeprowadzenia procedury kwalifikacyjnej, dyrektor może odstąpić od wykonania wybranych elementów tej procedury.
7.    Decyzję o przyjęciu ucznia do szkoły podejmuje dyrektor, po zapoznaniu się z wynikami procedury kwalifikacyjnej.
8.    Dyrektor szkoły informuje kandydatów o terminie ogłoszenia listy kandydatów przyjętych do Gimnazjum oraz ustala termin, w którym kandydaci umieszczeni na liście kandydatów przyjętych do szkoły są obowiązani potwierdzić wolę podjęcia nauki w szkole.
9.    Kandydat nabywa prawa ucznia Gimnazjum z chwilą wpisania na listę uczniów.
10.    Dyrektor szkoły przekazuje osobie prowadzącej i Kuratorowi Oświaty informacje dotyczące rekrutacji do klasy pierwszej, a w przypadku niedokonania pełnego naboru do szkoły – wyznacza termin dodatkowej rekrutacji, a także przedłuża termin składania podań o przyjęcie do szkoły; wyznacza i organizuje egzaminy klasyfikacyjne; zapewnia stałe i aktualne informacje dotyczące terminów składania dokumentów, warunków przyjęć i wyników rekrutacji.

§ 31


Do klasy programowo wyższej przyjmuje się ucznia na zasadach ustalonych w rozporządzeniu przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania.
 
Prawa i obowiązki uczniów

§ 32

Uczniowie mają prawo do korzystania z praw zapisanych w Konwencji o Prawach Dziecka z uwzględnieniem przepisów prawa polskiego dotyczących szkół prowadzonych przez podmioty nie będące jednostkami samorządu terytorialnego.

§ 33


1. Uczniowie mają prawo w szczególności do:
    1)    dobrze zorganizowanego procesu nauczania, wychowania i opieki,
    2)    życzliwego i podmiotowego ich traktowania,
    3)    znajomości programu edukacyjnego szkoły,
    4)    sprawiedliwej i jawnej oceny ich pracy,
    5)    zrzeszania się w organizacjach działających w szkole,
    6)    rozwijania zainteresowań, zdolności i talentów,
    7)    otrzymania pomocy w przypadku trudności,
    8)    wpływania na życie swej szkoły przez działalność w samorządzie uczniowskim,
    9)    wyrażania swoich myśli i poglądów w sposób kulturalny i z szacunkiem wobec innych.
2. Uczniowi, którego prawa zostały naruszone, przysługuje prawo do wniesienia odwołania lub złożenia skargi.
3. Uczniowie mają obowiązek:
    1)    przestrzegania statutu i regulaminów szkoły,
    2)    systematycznego i aktywnego uczestniczenia w procesie edukacyjnym i w życiu szkoły,
    3)    odnoszenia się z szacunkiem do nauczycieli, wychowawców oraz innych pracowników szkoły,
    4)    właściwego odnoszenia się do koleżanek i kolegów,
    5)    odpowiedzialności za własne życie, zdrowie i rozwój,
    6)    godnego reprezentowania swej szkoły,
    7)    dbałości o wspólne dobro, ład i porządek w szkole.
    8)    zachowania umiaru w doborze ubioru, rodzaju fryzury, biżuterii i makijażu, pamiętając, że szkoła jest miejscem pracy.
4. Uczniowie mają obowiązek przestrzegania zasad korzystania z telefonów komórkowych oraz innych urządzeń elektronicznych na terenie szkoły, to znaczy:
    1)    uczeń nie może używać ich podczas lekcji;
    2)    na terenie szkoły telefony mogą służyć jedynie do rozmów i przesyłania SMS-ów.

§ 34


1.    Szkoła nie bierze odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w wierzchnim okryciu
w szatni.
2.    Zabrania się uczniom przynoszenia do szkoły większej sumy pieniędzy lub przedmiotów wartościowych.
3.    Szkoła nie odpowiada za bezpieczeństwo ucznia w drodze do szkoły i w drodze ze szkoły.
4.    Za zachowanie ucznia poza szkołą odpowiadają rodzice.

Nagrody i kary

§ 35

1. Zachowanie uczniów podlega ocenie. Szczegółowe kryteria oceniania zachowania zawiera wewnątrzszkolny system oceniania.
2. Za właściwe zachowanie uczeń może otrzymać:
    1)    pochwałę wychowawcy klasy,
    2)    pochwałę rady pedagogicznej,
    3)    pochwałę dyrektora szkoły,
    4)    nagrodę dyrektora szkoły,
    5)    nagrodę osoby prowadzącej.
3.    Za niewłaściwe zachowanie uczeń otrzymuje karę:
    1)    upomnienie ustne,
    2)    naganę,
    3)    naganę z ostrzeżeniem,
    4)    obniżenie oceny zachowania,
    5)    naganę udzieloną przez dyrektora szkoły
4.    O każdej nagrodzie i karze szkoła informuje rodziców ucznia.
5.    Od wymierzonej kary uczeń ma prawo odwołać się do organu wyższego stopnia niż ten, który karę nałożył.

Skreślenie z listy uczniów

§ 36

1.    Skreślenie z listy uczniów decyzją dyrektora szkoły może być zastosowane wobec jawnego i rażącego naruszenia statutu szkoły lub popełnienia ciężkiego wykroczenia.
2.    Z wnioskiem o skreślenie ucznia z listy uczniów mogą wystąpić:
    1)    dyrektor,
    2)    wychowawca
    3)    rada pedagogiczna.
3. Uczeń może być skreślony z listy uczniów lub przeniesiony przez kuratora oświaty do innej szkoły w następujących przypadkach:
    1)    jeżeli lekceważy statut i regulamin szkoły oraz obowiązki szkolne,
    2)    jeżeli propaguje sprzeczny z założeniami wychowawczymi szkoły styl życia,
    3)    jeżeli ujawnia lekceważący stosunek do nauczycieli i wychowawców,
    4)    jeżeli pobyt ucznia w szkole zagraża dobru, moralności lub bezpieczeństwu innych uczniów.
    5)    w przypadku dystrybucji lub używania środków odurzających lub alkoholu; w przypadku używania innych szkodliwych dla zdrowia środków.
4. W terminie 14 dni od otrzymania decyzji dyrektora o skreśleniu z listy uczniów, uczniowi przysługuje prawo odwołania do Podkarpackiego Kuratora Oświaty.


5. WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA UCZNIÓW

Cele i podstawowe zasady wewnątrzszkolnego oceniania

§ 37


1.    Ocenianiu podlegają:
    1)    osiągnięcia edukacyjne ucznia;
    2)    zachowanie ucznia.
2.    Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy programowej i realizowanych w szkole programów nauczania, uwzględniających tę podstawę.
3.    Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznawaniu przez wychowawcę klasy, nauczycieli oraz uczniów danej klasy stopnia respektowania przez ucznia zasad współżycia społecznego i norm etycznych oraz obowiązków ucznia określonych w statucie szkoły.

§ 38


1.    Ocenianie osiągnięć edukacyjnych i zachowania ucznia odbywa się w ramach oceniania wewnątrzszkolnego.
2.    Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu:
    1)    informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i jego zachowaniu oraz o postępach w tym zakresie;
    2)    udzielanie uczniowi pomocy w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju;
    3)    motywowanie ucznia do dalszych postępów w nauce i zachowaniu;
    4)    dostarczenie rodzicom (prawnym opiekunom) i nauczycielom informacji o postępach, trudnościach w nauce, zachowaniu oraz specjalnych uzdolnieniach ucznia;
    5)    umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno-wychowawczej.
3.    Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje:
    1)    formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych;
    2)    ustalanie kryteriów oceniania zachowania;
    3)    ocenianie bieżące i ustalanie śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, według skali, o której mowa w § 59, § 62 oraz § 68 ust. 3;
    4)    przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych;
    5)    ustalanie rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, według skali, o której mowa w § 62 i § 68 ust. 3;
    6)    ustalanie warunków i trybu uzyskania wyższych niż przewidywane rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania;
    7)    ustalanie warunków i sposobu przekazywania rodzicom (prawnym opiekunom) informacji o postępach i trudnościach ucznia w nauce.

§ 39

1.    Nauczyciele na początku każdego roku szkolnego informują uczniów oraz ich rodziców (prawnych opiekunów) o:
    1)    wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych, wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania;
    2)    sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów;
    3)    warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych.
2.    Wychowawca klasy na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów oraz ich rodziców (prawnych opiekunów) o:
    1)    warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania;
    2)    warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania;
    3)    skutkach ustalenia uczniowi nagannej rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.
3.    Przekazanie informacji, o których mowa w ust. 1 i 2 jest utrwalane przez nauczycieli i wychowawców w dokumentacji przebiegu nauczania w sposób ustalony przez dyrektora szkoły.

§ 40

1.    Oceny są jawne dla ucznia i jego rodziców (prawnych opiekunów).
2.    Na wniosek ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) nauczyciel uzasadnia ustaloną ocenę.
3.    Na wniosek ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów), sprawdzone i ocenione pisemne prace kontrolne oraz inna dokumentacja dotycząca oceniania ucznia są udostępniane do wglądu uczniowi lub jego rodzicom (prawnym opiekunom).
4.    Sprawdzoną i ocenioną pisemną pracę kontrolną, na prośbę ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów), nauczyciel ma obowiązek okazać zainteresowanym. Szczegółowe zasady udostępniania prac określa nauczyciel na początku roku szkolnego. Prawo do wglądu trwa do końca bieżącego roku szkolnego.

§ 41

1.    Nauczyciel jest obowiązany, na podstawie opinii publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej, dostosować wymagania edukacyjne do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia i odchylenia rozwojowe lub specyficzne trudności w uczeniu się, uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom.
2.    Dostosowanie wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, u którego stwierdzono specyficzne trudności w uczeniu się, uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom, następuje także na podstawie opinii niepublicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym niepublicznej poradni specjalistycznej.
3.    W przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania dostosowanie wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia może nastąpić na podstawie tego orzeczenia.

§ 42

Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, techniki, plastyki i muzyki należy w szczególności brać pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć.

§ 43

1.    Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z zajęć z wychowania fizycznego lub informatyki na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach uczestniczenia ucznia w tych zajęciach, wydanej przez lekarza, oraz na czas określony w tej opinii.
2.    W przypadku zwolnienia ucznia z zajęć z wychowania fizycznego lub informatyki w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony”.

§ 44

1.    Dyrektor szkoły, na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) oraz na podstawie opinii publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej, albo niepublicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym niepublicznej poradni specjalistycznej, zwalnia ucznia z wadą słuchu, z głęboką dysleksją rozwojową, ze sprzężonymi niepełnosprawnościami lub z autyzmem z nauki drugiego języka obcego. Zwolnienie może dotyczyć części lub całego okresu kształcenia w danym typie szkoły.
2.    W przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania zwolnienie z nauki drugiego języka obcego może nastąpić na podstawie tego orzeczenia.
3.    W przypadku zwolnienia ucznia z nauki drugiego języka obcego w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony”.

§ 45

Ocenianie wewnątrzszkolne jest procesem, w którym wyróżnia się:
    1)    ocenianie bieżące, polegające na ocenianiu cząstkowym osiągnięć edukacyjnych ucznia na bieżąco i systematycznie; przyjmuje się następujące sposoby sprawdzania osiągnięć edukacyjnych ucznia:
        a)    pisemne prace klasowe,
        b)    pisemne sprawdziany wiadomości i umiejętności,
        c)    testy,
        d)    kartkówki,
        e)    odpowiedzi ustne,
        f)    zadania praktyczne,
        g)    konkursy,
        h)    testy sprawnościowe,
        i)    zadania domowe (pisemne i ustne),
        j)    aktywność na zajęciach lekcyjnych,
        k)    osiągnięcia w konkursach przedmiotowych i olimpiadach;
    2)    ocenianie dla potrzeb klasyfikacji śródrocznej, polegające na ustaleniu oceny wynikającej z ocen bieżących wystawionych uczniowi w danym semestrze;
    3)    ocenianie dla potrzeb klasyfikacji rocznej, polegające na analogicznym jak przy klasyfikacji śródrocznej ustaleniu oceny, która powinna być obiektywną miarą odpowiednich osiągnięć edukacyjnych ucznia w danym roku szkolnym.

§ 46

Szczegółowych informacji o wymaganiach edukacyjnych wynikających z realizowanego programu oraz sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów, rodzice (prawni opiekunowie) mogą zasięgnąć osobiście u nauczyciela danego przedmiotu.

Zasady dokonywania bieżącej oceny wiedzy i umiejętności uczniów

§ 47

Zasady dokonywania bieżącej oceny wiedzy i umiejętności uczniów zostały opracowane zgodnie z rozporządzeniem ustalonym przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania.

§ 48

1.    Praca dydaktyczno-wychowawcza prowadzona jest w szkole w ciągu roku szkolnego podzielonego na dwa semestry.
2.    Klasyfikację śródroczną ustala się na drugą dekadę miesiąca stycznia.
3.    Konkretny termin klasyfikacji śródrocznej ustala dyrektor szkoły i podaje do publicznej wiadomości w dniu rozpoczęcia roku szkolnego.

§ 49

Ocenianie bieżące ma na celu gromadzenie informacji o bieżących postępach ucznia, ujawnia aktualny stan wiedzy i wskazuje kierunki rozwoju.

§ 50

Wystawiane w każdym semestrze oceny bieżące z poszczególnych przedmiotów powinny w stałych proporcjach dotyczyć:
    1)    wiadomości (wiedzy) uczniów,
    2)    stopnia opanowania przez uczniów umiejętności, uwzględnionych w podstawie programowej w ramach konkretnego etapu nauczania.

§ 51

1.    Nauczyciele ustalają kryteria wymagań w przyjętej 6-cio stopniowej skali ocen bieżących, śródrocznych i rocznych oraz informują o nich uczniów na początku roku szkolnego.
2.    Ocena stopnia opanowania wiedzy i umiejętności przedmiotowych powinna być dokonywana według przedstawionych na początku roku szkolnego szczegółowych wymagań edukacyjnych i form sprawdzania osiągnięć opracowanych przez zespół przedmiotowy.

§ 52

Uczeń jest oceniany systematycznie. Ilość ocen bieżących w danym okresie nie może być mniejsza niż tygodniowa liczba godzin przeznaczonych do realizacji danych zajęć edukacyjnych zwiększona o jeden. Mniejsza liczba ocen jest dopuszczalna tylko w przypadku częstej nieobecności ucznia na zajęciach.

§ 53

Uczeń, w przypadku nieobecności na zajęciach lub uzyskania oceny niedostatecznej, może być zobowiązany do zaliczenia niektórych sprawdzianów, ćwiczeń, partii materiału, ważnych dla realizacji celów edukacyjnych. Zakres i formy zaliczeń ustala nauczyciel na początku roku szkolnego.

§ 54

Ustala się następujące szczegółowe zasady organizacji form oceniania:
1. prace klasowe (klasówki, testy):
        a)    są zapowiadane co najmniej na tydzień przed terminem,
        b)    są jedyną formą sprawdzania wiadomości z danego przedmiotu w danym dniu,
        c)    całoroczne lub semestralne klasówki i testy zapowiadane są na dwa tygodnie przed terminem,
        d)    w razie nieobecności nauczyciela w dniu klasówki lub testu termin należy ponownie uzgodnić z klasą, przy czym nie obowiązuje tydzień wyprzedzenia,
        e)    w jednym tygodniu w klasie mogą być przeprowadzone trzy całogodzinne formy sprawdzenia wiadomości i umiejętności,
        f)    poprawiona klasówka (test) jest zwracana uczniowi do dwóch tygodni od jej napisania (termin może być przedłużony w przypadku nieobecności nauczyciela lub klasy); po tym terminie nauczyciel nie wpisuje ocen, które nie satysfakcjonują ucznia,
        g)    w przypadku testu wyboru lub uzupełnień uczeń ma możliwość sprawdzenia poprawności swoich odpowiedzi,
        h)    jeżeli klasówka (test) jest przeprowadzona pod koniec roku lub semestru, termin jej przeprowadzenia i oddania pracy uczniowi powinien być taki, by uczeń znał ocenę na siedem dni przed klasyfikacją,
        i)    nauczyciel języka polskiego jest zobowiązany do przeprowadzenia w ciągu semestru przynajmniej jednej pracy klasowej literackiej oraz w ciągu roku jednego sprawdzianu językowego lub dyktanda.
2. kartkówki:
        a)    są formą sprawdzenia wiadomości wszystkich uczniów jednocześnie z ostatniej jednostki tematycznej lub ostatnich trzech lekcji,
        b)    w zależności od specyfiki przedmiotu, trwają do 20 minut,
        c)    mogą być niezapowiadane,
        d)    zgłoszenie nieprzygotowania przed lekcją zwalnia ucznia z pisania kartkówki.
3.    pisemne prace domowe:
        a)    uczeń ma obowiązek odrobienia zadania domowego (w formie pisemnej pracy domowej) i zaprezentowania go w terminie uzgodnionym z nauczycielem,
        b)    uczeń ma obowiązek zgłoszenia braku zadania,
        c)    brak zadania domowego jest podstawą wystawienia oceny niedostatecznej,
        d)    nauczyciel ma obowiązek poprawy oddanej pracy długoterminowej w ciągu trzech tygodni; po tym terminie nie wpisuje się ocen niesatysfakcjonujących ucznia, za wyjątkiem usprawiedliwionej nieobecności nauczyciela.
4.    odpowiedzi ustne są tradycyjną formą sprawdzania wiedzy i umiejętności uczniów,
5.    konkursy i olimpiady, które ocenia się według ustalonych regulaminów,
6.    wytwory pracy, które ocenia się według kryteriów ustalonych przez danego   nauczyciela,
7.     testy sprawnościowe:
        a)    służą do określenia poziomu i postępu w sprawności i wydolności fizycznej ucznia,
        b)    postępy premiowane są oceną według kryterium podanego przez nauczyciela.

§ 55

1.    Nauczyciel języka obcego powinien wśród ocen bieżących uwzględnić sprawdzenie osiągnięć uczniów w zakresie poszczególnych umiejętności:
        a) rozumienia tekstu czytanego,
        b) rozumienia tekstu słyszanego,
        c) sprawności językowo-gramatycznej,
        d) wypowiedzi na zadany temat.

§ 56

Uczeń ma prawo:
    1)    zgłoszenia nieprzygotowania do przedmiotu na lekcjach i zajęciach fakultatywnych bez podania przyczyny raz w ciągu jednego semestru (nie dotyczy zapowiadanych lekcji powtórzeniowych ustnych i pisemnych); zgłoszenie nieprzygotowania zwalnia ucznia z odpowiedzi ustnej, ale nie zwalnia ucznia z udziału w lekcji bieżącej;
    2)    poprawienia oceny niedostatecznej ze sprawdzianu; termin i formę ustala nauczyciel;
    3)    odmówienia pisania pracy pisemnej wyłącznie w przypadku jeśli poprzednia praca z danego przedmiotu nie została poprawiona i oddana przez nauczyciela;
    4)    uzyskania wyjaśnień w zakresie popełnionych błędów;
    5)    wglądu w swoją pracę;
    6)    otrzymania uzasadnienia oceny przez nauczyciela.

§ 57

1.    Uczeń, który ma dwie godziny nieusprawiedliwione z danego przedmiotu, traci prawo do zgłoszenia nieprzygotowania z niego.
2.    Zgłoszenie nieprzygotowania przez ucznia dopiero po wywołaniu go do odpowiedzi skutkuje oceną niedostateczną.

§ 58

1.    Jeśli uczeń otrzyma ocenę niedostateczną i zobowiązuje się do jej poprawy w terminie ustalonym z nauczycielem, nie może dostać następnej oceny niedostatecznej z tej samej części materiału przed upływem ustalonego terminu poprawy.
2.    Nieprzygotowanie do zajęć może być zgłoszone na każdej lekcji przez dowolną liczbę uczniów.

§ 59

1.    Oceny bieżące z zajęć edukacyjnych ustala się w stopniach według następującej skali:

STOPIEŃ
    OZNACZENIE CYFROWE
    SKRÓT LITEROWY

celujący
    6
    cel

plus bardzo dobry
    +5
    +bdb

Bardzo dobry
    5
    bdb

minus bardzo dobry
    -5
    -bdb

plus dobry
    +4
    +db

dobry
    4
    db

Minus dobry    -4    - db
plus dostateczny
    +3
    +dst

dostateczny
    3
    dst

minus dostateczny    -3    -dst
dopuszczający
    2
    dp

niedostateczny
    1
    ndst


2.    W dzienniku lekcyjnym mogą pojawić się dodatkowo wpisy: „np” – nieprzygotowany „bz” – brak zadania.

Skala ocen, zasady klasyfikacji śródrocznej i rocznej

§ 60

1.    Klasyfikacja śródroczna polega na okresowym podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia z zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania i zachowania ucznia oraz ustaleniu śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.
2.    Klasyfikacja roczna polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia z zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania i zachowania ucznia w danym roku szkolnym oraz ustaleniu rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, według skali, o której mowa w § 62 i § 68 ust. 3.

§ 61

1.    Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne obowiązkowe zajęcia edukacyjne, a śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania – wychowawca klasy, po zasięgnięciu opinii nauczycieli, uczniów danej klasy oraz ocenianego ucznia.
2.    Oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych nie mają wpływu na ocenę klasyfikacyjną zachowania.
3.    Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z dodatkowych zajęć edukacyjnych ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne dodatkowe zajęcia edukacyjne.
4.    Roczna ocena klasyfikacyjna z dodatkowych zajęć edukacyjnych nie ma wpływu na promocję do klasy programowo wyższej ani na ukończenie szkoły.

§ 62

Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych ustala się w stopniach według następującej skali:
 
STOPIEŃ
    OZNACZENIE CYFROWE
    SKRÓT LITEROWY

celujący
    6
    cel

bardzo dobry
    5
    bdb

dobry
    4
    db

dostateczny
    3
    dst

dopuszczający
    2
    dop

niedostateczny
    1
    ndst

§ 63


1.    Jeżeli w wyniku klasyfikacji śródrocznej stwierdzono, że poziom osiągnięć edukacyjnych ucznia uniemożliwi lub utrudni kontynuowanie nauki w klasie programowo wyższej, szkoła, w miarę możliwości, stwarza uczniowi szansę uzupełnienia braków.
2.    Szkoła stwarza uczniowi szansę uzupełnienia braków w formie:
        a)    douczanie pozalekcyjne,
        b)    zorganizowana samopomoc koleżeńska,
        c)    zajęcia powtórkowe.

§ 64

1.    Uczeń jest klasyfikowany, jeżeli zostały ustalone oceny śródroczne według skali stopni szkolnych ze wszystkich przedmiotów i zajęć obowiązkowych. Klasyfikowanie nie dotyczy wychowania fizycznego lub informatyki, z których na podstawie decyzji dyrektora uczeń został zwolniony.
2.    Ocenę klasyfikacyjną ustala się na podstawie ocen bieżących. Ocena taka nie może być wyższa od najwyższej z ocen bieżących, ani też niższa od najniższej z ocen bieżących.
3.    Ocena śródroczna i roczna z religii jest wliczana do średniej ocen ucznia.

§ 65

1.    Ocena klasyfikacyjna roczna uwzględnia oceny bieżące z całego roku szkolnego. Ocena roczna, w przypadku oceny niższej, różniąca się znacznie (o dwa stopnie) od oceny śródrocznej, wymaga odrębnego uzasadnienia.
2.    Ocena roczna polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych w danym roku szkolnym z zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania i ustaleniu ocen według skali jednolitej we wszystkich szkołach.
3.    Wyniki klasyfikacji śródrocznej analizuje i uchwala rada pedagogiczna.
4.    Wyniki klasyfikacji rocznej analizuje i uchwala rada pedagogiczna.
5.    Na posiedzeniu rady pedagogicznej przedstawia się nie tylko wskaźniki ilościowe poziomu osiągnięć uczniów i ich zachowań. Na prośbę dyrektora szkoły nauczyciel przedstawia przyczyny sukcesów i niepowodzeń szkolnych uczniów.

§ 66

1.    O ocenach śródrocznych klasyfikacyjnych rodzice (prawni opiekunowie) są informowani w formie pisemnej podczas zebrań z wychowawcami klas.
2.    Na tydzień przed rocznym klasyfikacyjnym zebraniem rady pedagogicznej nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne oraz wychowawca klasy są zobowiązani poinformować ucznia i jego rodziców (prawnych opiekunów) o przewidywanych dla niego rocznych ocenach klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i przewidywanej rocznej ocenie klasyfikacyjnej zachowania.
3.    O przewidywanej dla ucznia rocznej ocenie niedostatecznej wychowawca klasy informuje ucznia w formie ustnej i jego rodziców (prawnych opiekunów) w formie pisemnej na miesiąc przed klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej.
4.    Przekazanie informacji, o których mowa w ust. 2 i 3 jest utrwalane przez nauczycieli i wychowawców w dokumentacji przebiegu nauczania w sposób ustalony przez dyrektora szkoły.

§ 67

1.    Uczniowie nieklasyfikowani oraz uczniowie, którzy na koniec roku szkolnego otrzymali oceny niedostateczne, mogą w szczególnych przypadkach skorzystać z możliwości przystąpienia do egzaminów klasyfikacyjnych i poprawkowych.
2.    Ustalona przez nauczyciela niedostateczna ocena klasyfikacyjna roczna może być zmieniona tylko w wyniku egzaminu poprawkowego.
3.    Uczeń, który nie został sklasyfikowany i nie wniósł prośby o egzamin klasyfikacyjny nie otrzymuje promocji i powtarza klasę.
4.    Uczeń, który nie otrzymał zgody na egzamin klasyfikacyjny lub go nie zdał, jest uczniem nieklasyfikowanym, nie otrzymuje promocji i powtarza klasę.

Ocena zachowania

§ 68

1.    Śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania uwzględnia w szczególności:
    1)    wywiązywanie się z obowiązków ucznia, w tym udział w projekcie edukacyjnym;
    2)    postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej;
    3)    dbałość o honor i tradycję szkoły;
    4)    dbałość o piękno mowy ojczystej;
    5)    dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób;
    6)    godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią;
    7)    okazywanie szacunku innym osobom.
2. Ocena zachowania uwzględnia:
    1)    wypełnianie obowiązków szkolnych: systematyczne uczęszczanie na zajęcia lekcyjne, udział w projekcie edukacyjnym, punktualność, terminowe usprawiedliwianie nieobecności, respektowanie regulaminów, zarządzeń dyrektora, poleceń wychowawcy i nauczycieli, sumienność i systematyczność w przygotowaniu się do lekcji, poszanowanie mienia szkoły;
    2)    aktywność: wykazywanie inicjatywy w pracy na terenie klasy, szkoły i środowiska, organizowanie imprez klasowych i szkolnych, zaangażowanie w pracę organizacji działających na terenie szkoły;
    3)    kulturę osobistą: estetykę zewnętrzną, kulturę słowa, okazywanie szacunku dorosłym, właściwe zachowanie w miejscach publicznych, stosunek do rówieśników, poszanowanie godności własnej i drugiego człowieka;
    4)    kreowanie swojej osobowości: rozwijanie własnych zainteresowań, zaangażowanie w pracę nad własnym rozwojem, prezentowanie własnych osiągnięć na szerszym forum, nieuleganie nałogom, dbałość o zdrowie, higienę i estetykę.
3. Śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania ustala się według następującej skali:
    1)    wzorowe;
    2)    bardzo dobre;
    3)    dobre;
    4)    poprawne;
    5)    nieodpowiednie;
    6)    naganne.
4. Przy ustalaniu oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia lub odchylenia rozwojowe, należy uwzględnić wpływ stwierdzonych zaburzeń lub odchyleń na jego zachowanie na podstawie orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania lub opinii publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej.
5.    Ocena klasyfikacyjna zachowania nie ma wpływu na:
    1) oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych;
    2) promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenie szkoły, z zastrzeżeniem ust. 6.
6.    Rada pedagogiczna może podjąć uchwałę o niepromowaniu do klasy programowo wyższej lub nieukończeniu szkoły przez ucznia, któremu w szkole co najmniej dwa razy z rzędu ustalono naganną roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania.
7.    Ocena dobra jest oceną wyjściową przy ustalaniu oceny zachowania.
8.    Ocena zachowania ustalana jest tylko dla potrzeb klasyfikacji śródrocznej i rocznej; nie prowadzi się bieżącego oceniania zachowania.
9.    W przypadku oceny nagannej obowiązuje pisemne uzasadnienie.


Tryb i zasady ustalania śródrocznej oceny zachowania

§ 69

1.    Śródroczna ocena zachowania ma charakter informacyjno-diagnostyczny: jej celem jest ukazanie, w jakich dziedzinach uczeń ma nad sobą pracować, jakie są konkretne oczekiwania oceniającego wobec ucznia, co ma poprawić, by uzyskać ocenę najwyższą oraz poinformowanie rodziców (opiekunów prawnych) – w jakim kierunku szkoła kształtuje osobowość dziecka przez jej system wychowawczy.
2. Ocenę zachowania przedstawia wychowawca klasy wraz z wykazem ocen rodzicom (prawnym opiekunom) podczas wywiadówki. Szczególnie wyróżniające osiągnięcia ucznia wychowawca przedstawia w formie publicznej pochwały.

Tryb i zasady ustalania rocznej oceny zachowania

§ 70

1.    Ocenę zachowania ustala wychowawca klasy w porozumieniu z zespołem uczących w danej klasie.
2.    Propozycję oceny zachowania wychowawca przedstawia klasie nie później niż tydzień przed klasyfikacją.
3.    Nauczyciele uczący w poszczególnych klasach zobowiązani są na bieżąco przekazywać uwagi dotyczące zachowania uczniów na swoim przedmiocie, inni – na temat za-chowania zaobserwowanego podczas dyżuru, na zajęciach pozalekcyjnych, itp.
4.    Zainteresowani rodzice (prawni opiekunowie) mogą zasięgnąć informacji o proponowanej ocenie zachowania u wychowawcy klasy do pięciu dni przed posiedzeniem rady pedagogicznej.
5.    W przypadku uznania oceny zachowania za krzywdzącą uczeń, jego rodzice (prawni opiekunowie), mogą wystąpić do dyrektora szkoły z umotywowanym wnioskiem o ponowne ustalenie oceny, nie później jednak, niż na trzy dni przed posiedzeniem klasyfikacyjnym rady pedagogicznej.
6.    Dyrektor może zobowiązać wychowawcę do powtórnej konsultacji proponowanej oceny zachowania odwołującego się ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów).
7.    Jeżeli w okresie od ustalenia oceny zachowania do konferencji klasyfikacyjnej zaistnieją okoliczności zmuszające do obniżenia oceny, wychowawca klasy zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania o tym ucznia i rodziców (prawnych opiekunów) oraz uzasadnienie decyzji.
8.    Oceny zachowania roczne są ocenami uwzględniającymi zachowanie ucznia w całym roku szkolnym.
9.    W uzasadnionych wychowawczo sytuacjach (psychiczne predyspozycje ucznia, postawa wobec stawianych mu zarzutów, sporadyczność przewinień, widoczna poprawa zachowania się ucznia), uwzględniając najlepszą znajomość wychowanka, przyznaje się wychowawcy prawo do podniesienia oceny, mimo że uczeń nie spełnia wszystkich wymaganych przy ocenie kryteriów.


Szczegółowe kryteria oceny zachowania

§ 71

1.    Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który:
    1)    przestrzega statutu i regulaminów szkoły,
    2)    jest systematyczny w nauce i osiąga wyniki na miarę swoich możliwości,
    3)    bierze udział w realizacji projektu edukacyjnego,
    4)    nie ma nieobecności nieusprawiedliwionych,
    5)    nie spóźnia się na lekcje,
    6)    chętnie uczestniczy w pracach na rzecz klasy, szkoły i środowiska,
    7)    sumiennie wywiązuje się z obowiązków powierzonych mu przez wychowawcę klasy, nauczycieli i innych przełożonych,
    8)    uczestniczy w imprezach i uroczystościach organizowanych przez szkołę,
    9)    odpowiedzialnie pełni powierzone mu funkcje i dobrze wywiązuje się z zadań nałożonych na niego przez wychowawcę klasy i nauczycieli,
    10)    cechuje go kultura osobista,
    11)    odnosi się z szacunkiem do innych osób,
    12)    jest życzliwy, służy pomocą innym,
    13)    dba o mienie szkolne i społeczne – szanuje własność swoją i cudzą,
    14)    na terenie szkoły używa zawsze obuwia zamiennego,
    15)    dba o czystość mowy, nie używa wulgaryzmów,
    16)    nie ulega nałogom,
    17)    dba o higienę osobistą,
2.    Ocenę wzorową otrzymuje uczeń, który spełnia wszystkie wymagania na ocenę dobrą, a ponadto:
    1)    wzorowo wywiązuje się z obowiązków ucznia i jest wzorem do naśladowania dla innych uczniów w szkole i środowisku,
    2)    bierze bardzo aktywny udział w realizacji projektu edukacyjnego,
    3)    nie ma uwag o negatywnym zachowaniu w dzienniku lekcyjnym,
    4)    reprezentuje szkołę w olimpiadach i konkursach,
    5)    czynnie uczestniczy w pracach samorządu uczniowskiego i innych organizacji działających w szkole,
    6)    dba o honor i dobre imię szkoły.
3.    Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który spełnia wszystkie wymagania na ocenę dobrą, a ponadto:
    1)    jest pilny w nauce,
    2)    bierze aktywny udział w realizacji projektu edukacyjnego,
    3)    nieobecności usprawiedliwia w terminie ustalonym przez wychowawcę klasy,
    4)    wykazuje inicjatywę w pracy na rzecz klasy, szkoły i środowiska,
    5)    dba o tradycję szkoły.
4.    Ocenę poprawną otrzymuje uczeń, który:
    1)    wypełnia obowiązki ucznia,
    2)    jest kulturalny,
    3)    osiąga wyniki w nauce na miarę swoich możliwości,
    4)    współpracuje z wychowawcą klasy i innymi nauczycielami,
    5)    dba o mienie szkolne i społeczne – szanuje własność swoją i cudzą,
    6)    dba o higienę osobistą,
    7)    nie ulega nałogom,
    8)    dba o czystość mowy, nie używa wulgaryzmów,
    9)    na terenie szkoły używa obuwia zamiennego,
    10)    nie usprawiedliwia w terminie nieobecności.
5.    Ocenę nieodpowiednią otrzymuje uczeń, który:
    1)    nie wywiązuje się z obowiązków ucznia zawartych w statucie i regulaminach szkoły,
    2)    ma lekceważący stosunek do innych osób,
    3)    nie wykazuje żadnego zaangażowania społecznego i chęci współpracy z wychowawcą klasy oraz nauczycielami,
    4)    nie osiąga wyników w nauce na miarę swoich możliwości,
    5)    ma nieusprawiedliwione nieobecności,
    6)    często spóźnia się na zajęcia,
    7)    ulega nałogom,
    8)    nie używa obuwia zamiennego,
    9)    jest wulgarny,
    10)    działa w nieformalnych grupach młodzieżowych.
6.    Ocenę naganną otrzymuje uczeń, który:
    1)    rażąco łamie obowiązki ucznia zawarte w statucie i regulaminach szkoły,
    2)    ma lekceważący stosunek do innych osób,
    3)    znęca się fizycznie lub psychicznie nad innymi,
    4)    powoduje konflikty,
    5)    wdaje się w bójki,
    6)    dewastuje mienie szkolne i społeczne,
    7)    ulega nałogom i namawia do tego innych,
    8)    nie wykazuje poprawy, pomimo zastosowania środków zaradczych.
7.    Kradzież, szantaż, wnoszenie na teren szkoły i spożywanie alkoholu, posiadanie i używanie narkotyków lub innych substancji odurzających, palenie tytoniu, przemoc oraz inne czyny prawnie karalne są podstawą do wszczęcia postępowania o skreślenie z listy uczniów.

§ 72

1.    Ustalona przez wychowawcę klasy roczna ocena klasyfikacyjna zachowania jest ostateczna, z zastrzeżeniem ust. 2.
2.    Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora szkoły, jeżeli uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny. Zastrzeżenia mogą być zgłoszone w terminie 7 dni od dnia zakończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych.
3.    W przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, dyrektor szkoły wdraża procedurę ustaloną w rozporządzeniu przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania.


Egzamin klasyfikacyjny

§ 73

1.    Uczeń może nie być klasyfikowany z jednego, kilku lub wszystkich zajęć edukacyjnych, jeżeli brak jest podstaw do ustalenia śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej z powodu nieobecności ucznia na zajęciach edukacyjnych przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia w szkolnym planie nauczania.
2.    Uczeń nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin klasyfikacyjny.
3.     Zasady przeprowadzania egzaminu klasyfikacyjnego zostały ustalone w rozporządzeniu ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania.

§ 74

1.    Ustalona przez nauczyciela albo uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych jest ostateczna, z zastrzeżeniem § 75.
2.    Ustalona przez nauczyciela albo uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego niedostateczna roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego, z zastrzeżeniem § 75 i § 77 ust. 1.

§ 75

1.    Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora szkoły, jeżeli uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny. Zastrzeżenia mogą być zgłoszone w terminie do 7 dni po zakończeniu zajęć dydaktyczno-wychowawczych.
2.    W przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, dyrektor szkoły stosuje zasady określone w rozporządzeniu ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania.

§ 76

1.    Uczeń otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej, jeżeli ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania, uzyskał roczne oceny klasyfikacyjne wyższe od oceny niedostatecznej z zastrzeżeniem § 68 ust. 6.
2.    Uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią ocen co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania, otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej z wyróżnieniem.
3.    Laureaci konkursów przedmiotowych otrzymują z danych zajęć edukacyjnych celującą roczną ocenę klasyfikacyjną. Uczeń, który tytuł laureata konkursu uzyskał po ustaleniu albo uzyskaniu rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, otrzymuje z tych zajęć edukacyjnych celującą końcową ocenę klasyfikacyjną.
4.    Uczeń, który nie spełnił warunków określonych w ust. 1, nie otrzymuje promocji do klasy programowo wyższej i powtarza klasę.

Egzamin poprawkowy

§ 77

1.    Uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał ocenę niedostateczną z jednych lub dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych, może zdawać egzamin poprawkowy.
2.    Egzamin poprawkowy przeprowadza się według zasad określonych w rozporządzeniu ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania.
3.    Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu poprawkowego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie, wyznaczonym przez dyrektora szkoły, nie później niż do końca września.
4.  Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego, nie otrzymuje promocji do klasy programowo wyższej i powtarza klasę.

§ 78

1.    Uczeń, który nie zgłosi się na egzamin w wyznaczonym terminie, bez wcześniejszego usprawiedliwienia przez ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów), powtarza klasę.
2.    Ocena, jaką uczeń uzyskał w wyniku egzaminu poprawkowego, jest jego ostateczną oceną klasyfikacyjną. Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora szkoły, jeżeli uznają, że ocena klasyfikacyjna z egzaminu poprawkowego ustalona została niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny.


Przepisy końcowe

§ 79

1.    Uczeń kończy gimnazjum, jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej, na którą składają się roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych uzyskane w klasie programowo najwyższej oraz roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych, których realizacja zakończyła się w klasach programowo niższych z uwzględnieniem § 76 ust. 3 uzyskał oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych wyższe od oceny niedostatecznej, z zastrzeżeniem § 68 ust. 6.
2.    Uczeń kończy gimnazjum z wyróżnieniem, jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej, o której mowa w ust. 1, uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią ocen co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania.

§ 80

1.    W klasie trzeciej gimnazjum jest przeprowadzany egzamin obejmujący:
    1)    w części pierwszej – wiadomości i umiejętności z zakresu przedmiotów humanistycznych,
    2)    w części drugiej – wiadomości i umiejętności z zakresu przedmiotów matematyczno-przyrodniczych,
    3)    w części trzeciej – wiadomości i umiejętności z zakresu języka obcego nowożytnego.
2.    Egzamin gimnazjalny, będący formą oceny poziomu wykształcenia ogólnego, sprawdza wiadomości i umiejętności, ustalone w standardach wymagań będących podstawą przeprowadzania egzaminu w ostatnim roku nauki w gimnazjum, określonych w odrębnych przepisach.
3.    Szczegółowe przepisy związane z organizacją i przebiegiem egzaminu gimnazjalnego opisuje rozporządzenie ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania.

§ 81

1.    Uczniowie klasy pierwszej zostają zapoznani z zasadami wewnątrzszkolnego systemu oceniania przez wychowawców w pierwszym miesiącu nauki.
2.    Rodzice (prawni opiekunowie) uczniów klasy pierwszej zostają poinformowani o zasadach wewnątrzszkolnego systemu oceniania podczas pierwszego spotkania informacyjnego.
3.    Kryteria wymagań edukacyjnych z poszczególnych przedmiotów podają do wiadomości nauczyciele.
4.    Uczniowie gimnazjum biorą udział w realizacji projektu edukacyjnego.
5.    Projekt edukacyjny jest zespołowym, planowym działaniem uczniów, mającym na celu rozwiązanie konkretnego problemu, z zastosowaniem różnorodnych metod.
6.    Zakres tematyczny projektu edukacyjnego może dotyczyć wybranych treści nauczania określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla gimnazjów lub wykraczać poza te treści.
7.    Projekt edukacyjny jest realizowany przez zespół uczniów pod opieką nauczyciela i obejmuje następujące działania:
    1) wybranie tematu projektu edukacyjnego;
    2) określenie celów projektu edukacyjnego i zaplanowanie etapów jego
realizacji;
    3) wykonanie zaplanowanych działań;
    4) publiczne przedstawienie rezultatów projektu edukacyjnego.
8.    Szczegółowe warunki realizacji projektu edukacyjnego określa dyrektor
gimnazjum w porozumieniu z radą pedagogiczną.
9.    Wychowawca klasy na początku roku szkolnego, w którym uczniowie będą realizować projekt edukacyjny, informuje uczniów i ich rodziców (prawnych opiekunów) o warunkach realizacji projektu edukacyjnego.
10.    Informacje o udziale ucznia w realizacji projektu edukacyjnego oraz temat projektu edukacyjnego wpisuje się na świadectwie ukończenia gimnazjum.
11.    W szczególnie uzasadnionych przypadkach, uniemożliwiających udział ucznia w realizacji projektu edukacyjnego, dyrektor gimnazjum może zwolnić ucznia z realizacji projektu edukacyjnego. W takich przypadkach, na świadectwie ukończenia gimnazjum w miejscu przeznaczonym na wpisanie informacji o udziale ucznia w realizacji projektu edukacyjnego wpisuje się „zwolniony” albo „zwolniona”.

§ 82

1.    Ewaluacji wewnętrzszkolnego systemu oceniania dokonuje się po każdym roku jego stosowania oraz po trzech latach funkcjonowania całego systemu.
2.    W celu przeprowadzenia ewaluacji zostaje powołany przez dyrektora szkoły zespół do spraw ewaluacji wewnętrzszkolnego systemu oceniania.
3.    Zespół, o którym mowa w ust. 2, opracowuje procedurę ewaluacji systemu w porozumieniu z zespołami przedmiotowymi i samorządem szkolnym.

§ 83

1.    Wewnątrzszkolny system oceniania reguluje zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów w Michalickim Gimnazjum w Miejscu Piastowym.
2.    W przypadku zmian wewnątrzszkolnego systemu oceniania dyrektor szkoły zobowiązany jest na początku nowego roku szkolnego przedstawić je wszystkim organom szkoły.


6. BUDŻET SZKOŁY

§ 84

1.    Budżet szkoły tworzy się z dotacji ustalonej na podstawie odrębnych przepisów i przeka¬zywanej przez Urząd Gminy Miejsce Piastowe oraz czesnego wnoszonego przez rodziców (opiekunów prawnych).
2.    W zakresie gospodarki finansowej dyrektor szkoły podlega ustaleniom i nadzorowi osoby prowadzącej oraz kontroli Urzędu Gminy Miejsce Piastowe.


7. PRZEPISY KOŃCOWE

§ 85

1.     Statut nadaje szkole osoba prowadząca.
2.     Propozycje zmian i uzupełnień wniesione przez organy szkoły wchodzą w życie po ich zatwierdzeniu przez osobę prowadzącą.
3.     Statut szkoły nie może być sprzeczny z odpowiednimi przepisami prawa.

§ 86

Prowadzenie szkoły jest działalnością oświatowo-wychowawczą w rozumieniu ustawy o systemie oświaty i jako taka nie podlega przepisom o działalności gospodarczej.

§ 87

Wszelkie obowiązujące na terenie szkoły regulaminy nie mogą być sprzeczne ze Statutem
gimnazjum.

§ 88

Szkoła używa pieczęci urzędowych zgodnie z odrębnymi przepisami.

§ 89

Szkoła prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.

§ 90

Szkoła może posiadać własny sztandar oraz ceremoniał.

Marki, 19.05.2012
L. dz. 181/SZMPI/12

Wydarzenia

<<  Lipiec 2020  >>
 Pn  Wt  Śr  Cz  Pt  So  N 
    1  2  3  4  5
  6  7  8  9101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  

Szczęśliwy numerek

Numerek na dzis : 14

Odwiedzin:

1976625
Dzisiaj
Wczoraj
W tym tygodniu
W tym miesiącu
1736
2958
11920
17283